lunes, 26 de noviembre de 2012

PRINCIPIS FONAMENTALS DEL GRUP DE CONSUM DE CASTELLÓ

1. COOPERACIÓ
El Grup de Consum de Castelló aposta per un model de consum diferent al que existeix en la nostra societat, agrupant-nos per uns interessos comuns analitzant de forma participativa nostres necessitats mitjançant la producció i el proveïment ecològic i sostenible, així com les aspiracions a nivell local econòmiques, socials i culturals mitjançant el nostre projecte col·lectiu de grup de consum amb gestió democràtica i assembleària. Ens unim i cooperem amb la voluntat d'ajudar i millorar la nostra relació amb el consum i la sostenibilitat.

El grup té vocació de fer comunitat i d'expansió tant entre els seus integrants creant xarxes amb altres grups de consum i moviments socials afins; com amb els productors i voluntat d'arribar a un coneixement i relació personal de mútua confiança

2. AUTOGESTIÓ
El grup de consum s'organitza de forma autogestionada i per tant tots els membres tenen el dret i l'obligació de treballar en el seu manteniment i gestió. S'analitzen de forma col·lectiva les necessitats de consum per garantir la demanda del que volem consumir i de la forma en què el volem consumir.

3. ASSEMBLEA
L'assemblea és l'únic òrgan de decisió del grup de consum. Els membres s'uniran de forma oberta i amb la disposició d'acceptar la coresponsabilitat de participar acceptant els principis i el funcionament del grup.

El grup s'organitza de forma assembleària. L'assemblea estarà composta per tots els consumidors independentment del seu nucli familiar. Cada membre tindrà un vot en l'assemblea. Tots els nuclis familiars i els seus integrants hauran de figurar en un cens oficial.

La modificació de qualsevol d'aquests principis fonamentals requerirà una majoria del 90% de l'assemblea del grup.

Les decisions que no afectin ni als principis fonamentals ni als de funcionament es prendran per majoria del 60%.

4. AUTONOMIA
Per cada unitat familiar ha d'haver-hi, almenys, una persona censada. Les persones censades es comprometen a uns mínims de participació per garantir l'autonomia del funcionament del grup de consum.

El treball assembleari requereix de l'ús responsable del dret a veto i dels consensos.     

El grup té vocació d'expansió. Qualsevol persona tindrà dret a incorporar-se al grup amb posterioritat a la seva creació, sempre que assumeixi tots els principis fonamentals i de funcionament.

Quant a les persones noves, se'ls dóna un marge de dos mesos perquè es vagin integrant. Mentre poden consumir a través d'algun integrant censat. Una vegada passat aquest temps s'integraran en el grup de consum. 

5. ALTERNATIVA
El Grup de Consum és un projecte que pretén fomentar un consum responsable amb valors alternatius al sistema existent, amb criteris de justícia i suport mutu, creant un sistema de desenvolupament viable a nivell ecològic i econòmic.

El grup pretén una alternativa participativa a l'actual cultura consumista. Amb una actitud pedagògica fomentarà la igualtat entre totes les persones, el seu creixement personal i la difusió i intercanvi de productes i coneixements. 

6. AGROECOLOGIA
El concepte d'agroecologia implica molt més que agricultura ecològica (no utilització de productes químics,... perquè això podria basar-se també en la lògica d'explotar terres i recursos naturals, fent ús de transports a gran distància, etc...).

La agroecologia és una integració cultural, social, econòmica, educativa, ecològica i política entre el sistema agrari i les relacions humanes que establim amb el medi ambient, i això implica una sèrie de requisits: la proximitat entre producció i consum, l'eliminació d'intermediaris, la inclusió de residus en el propi circuit, la creació de circuits curts d'intercanvi, el desenvolupament de fórmules alternatives amb els productors i la integració en un moviment social.

El grup consumirà productes ecològics, justs i de proximitat en la mesura del possible. S'intentarà complir al màxim aquestes premisses. Aspirant a subministrar-se de tot tipus de productes de consum, donant prioritat al consum de productes procedents de projectes econòmics alternatius cooperatius.

7. INSERCIÓ EN ALTRES MOVIMENTS SOCIALS
El grup de consum és un projecte per crear alternatives al sistema capitalista existent, per a això és necessària la integració en altres projectes que recolzen i/o participen dels mateixos principis de cooperativisme.

Cada persona del grup de consum destinarà 1 € al mes per a la gestió del Casal Popular.

8. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS DE TREBALL
El grup de consum, és autogestionat. Tots els individus que ho integren (persona censada) han de col·laborar, amb el seu treball, en el funcionament i organització. Per a això s'estableixen diferents funcions agrupades en Grups de treball.

Per assegurar la correcta implantació de l'autogestió, com a organització del funcionament del grup de consum, en ingressar, cada persona censada ha d'aportar un aval de treball i saldo al compte virtual que se li obrirà en aquest moment (20 €/aval de treball).